Juridiske meddelser

BESØGENDE
Northern Rock Bank Danmark filial af Northern Rock plc ("Northern Rock") er en dansk filial af en engelsk bank, som er registreret i Danmark, og produkterne på denne hjemmeside er kun tilgængelige i Danmark.

Selvom informationerne er tilgængelige for andre, er informationerne på denne hjemmeside alene til brug for personer bosat i Danmark. Northern Rock påtager sig intet ansvar for, om informationerne på denne side er passende eller tilgængelige for brug andre steder. Brugere, der ikke er personer bosat i Danmark og som går ind på denne side fra andre steder, gør det på eget initiativ og for egen risiko.

Du må ikke opfatte informationer på denne side som reklame eller henvendelse omkring ydelser, der ikke kan ydes inden for rammerne af de love og bestemmelser, som gælder på dit opholdssted eller hjemsted.

Denne side kan indeholde links til andre Northern Rock sider, som accepterer henvendelser fra personer, som ikke er bosat i Danmark. Når du går ind på denne hjemmeside, accepterer og bindes du af nedenstående vilkår, så læs dem venligst omhyggeligt.

Northern Rock Bank Danmark accepterer kun indlån fra kunder, som har permanent adresse i Danmark og fuldt skattepligtige i Danmark.

INDHOLD
Denne hjemmesides indhold er kun bestemt til generel information, og udgør ikke finansiel- eller anden rådgivning. Hverken informationerne eller holdningerne, som er udtrykt på denne hjemmeside, udgør et tilbud om et produkt eller en ydelse. Disse vilkår kan ændres uden varsel og Northern Rock kan til enhver tid foretage opdateringer uden varsel undtagen inden for områder, hvor vi er forpligtet til at afgive varsel. Du bør besøge denne hjemmeside regelmæssigt, for at kunne vurdere den aktuelle status.

FORTROLIGHED
Ved at klikke ind på denne side accepterer du, at e-post på Internettet muligvis ikke er fri for indblanding fra tredjemand. Selvom der er taget forholdsregler i forhold til Northern Rocks systemer (se Sikkerhed nedenfor), kan Northern Rock ikke garantere hemmeligholdelse af eller fortrolighed om de informationer som relaterer sig til dig, når informationerne findes på Internettet. Du er ansvarlig for indholdet og den information, som er indeholdt i al din kommunikation på denne hjemmeside, herunder lovligheden, sandfærdigheden og nøjagtigheden af disse informationer. Særligt må du ikke lægge noget ulovligt, truende, injurierende eller obskønt materiale ud, eller noget materiale, som kan give anledning til kriminelle forhold, civile søgsmål og/eller erstatningsansvar.

Du er ansvarlig for at sikre, at der ikke kommer vira i dit system. Northern Rock påtager sig intet ansvar i denne henseende.

COPYRIGHT
Northern Rock og/eller deres leverandører har copyright på informationerne på denne hjemmeside og på sidens samlede indhold, ikke alene til layout og udtryk, og hjemmesiden må ikke kopieres, overføres, omsættes, transskriberes, eller reproduceres uden forudgående tilladelse fra Northern Rock. Du må printe/downloade én kopi af disse sider til eget ikke-kommercielt brug på hver enkel computer. Alle meddelelser om copyright, sømmelighed og forbehold bør også kopieres. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet af os i disse vilkår, forbeholdes hermed.

VAREMÆRKER
Alle mærkenavne og produktnavne, som der refereres til på denne side, er varemærker eller varebetegnelser for Northern Rock.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Northern Rock er ikke ansvarlig for nogle tab, tort eller skader, hverken direkte eller indirekte, specifikt skabt af eller som følge af Northern Rocks hjemmeside eller Netbank, som opstår på nogen måde på grund af brug deraf, og særligt med henblik på manglende tilgængelighed til Internettet, Northern Rock servicesystem vedligeholdelse, eller nogen elektronisk fejl eller telekommunikationsfejl. Heller ikke hvis Northern Rock eller en repræsentant for Northern Rock vidste, at der var en unøjagtighed på hjemmesiden.

Northern Rock garanterer på ingen måde nøjagtigheden, funktionaliteten eller ydelsen på denne hjemmeside, eller nogen tredjemands software, som kan bruges i forbindelse med denne side.

ANDRE SIDER
Denne hjemmeside kan indeholde links som fører til tredjemands hjemmesider. Northern Rock påtager sig intet ansvar for indholdet eller driften af sådanne sider.

GARANTI AF INDSKUD

Dit indlån er beskyttet via et samarbejde mellem den engelske Godtgørelsesordning for Finansielle Ydelser (FSCS) ("Godtgørelsesordningen") og den danske Garantifond for Indskydere og Investorer ("Garantifonden"), der beskytter imod tab, i tilfælde af en banks betalingsstandsning eller konkurs.

Privatkunder

Dit indlån er beskyttet under den engelske Godtgørelsesordning for Finansielle Ydelser (FSCS).  Udbetalinger under Godtgørelsesordningen er begrænset til 100% af de første £35.000 (eller det tilsvarende beløb i DKK p.t. ca. kr. 350.000) af en indskyders totale indlån i banken,

Hvis valutakursen ændres således, at det modsvarende beløb af £35.000 bliver under kr. 300.000, vil den danske garantifond supplere op til en total dækning på op til kr. 300.000 pr. kunde.

Din samlede beskyttelse efter begge ordninger er ikke mindre, end hvad du ville modtage, hvis dit indlån kun var beskyttet af den danske garantiordning for indskydere og investorer. For konti i Northern Rock med saldi over 300.000 DKK, kan godtgørelsen være højere, afhængig af den aktuelle valutakurs.

Dækningen gælder for den enkelte indskyder for dennes samlede indlån hos Northern Rock, og ikke til hver enkelt konto.

Erhvervskunder

Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med en omsætning under £ 1 mio.:

Jeres indlån er beskyttet under den engelske Godtgørelsesordning for Finansielle Ydelser (FSCS).  Udbetalinger under Godtgørelsesordningen er begrænset til 100% af de første £35.000 (eller det tilsvarende beløb i DKK p.t. ca. kr. 350.000) af en indskyders totale indlån i banken,

Hvis valutakursen ændres således, at det modsvarende beløb af £35.000 bliver under kr. 300.000, vil den danske Garantifond supplere op til en total dækning på op til kr. 300.000 pr. kunde.

Jeres samlede beskyttelse er ikke mindre end den, I ville få, hvis jeres indskud kun var beskyttet af den danske ordning, og ved saldi på over kr. 300.000 kan beskyttelsen være højere afhængigt af den gældende valutakurs.

Virksomheder med en omsætning over £ 1 mio.:

Jeres indskud hos Northern Rock Bank Danmark er beskyttet af den danske Garantifond for Indskydere og Investorer. Udbetalinger efter denne ordning er begrænset til kr. 300.000 pr. indskyder.

Dækningen gælder for jeres samlede indestående hos Northern Rock Bank Danmark og ikke for den enkelte Konto.

Yderligere oplysninger om den engelske og den danske ordning kan fås på henholdsvis http://www.fscs.org.uk/ og http://www.garantifonden.dk/, eller ved at kontakte os.

DATA BESKYTTELSE

Dine personoplysninger
Vi modtager oplysninger om dig og dine konti i forbindelse med normal forretningsdrift, og vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne erklæring.

Brugen af dine oplysninger
Vi er forpligtet til at indhente visse oplysninger om dig/ jeres virksomhed, når du/I åbner en konto - for eksempel navn, adresse og CPR/CVR-nummer. Du/I vil også blive bedt om at give yderligere oplysninger som for eksempel kontaktoplysninger. Vi bruger disse oplysninger til administrative formål, og til at hjælpe os med at administrere konti, og til at kommunikere med dig/jer. Vi vil bede om tilladelse til at bruge oplysningerne i forbindelse med markedsføring. En sådan tilladelse er fuldkommen frivillig, og kan inddrages, når som helst via Netbanken eller ved at kontakte os.

Du/I vil blive bedt om at vise identifikationspapirer, når en konto åbnes, og vi vil beholde kopier af disse papirer.

Vi kan hente oplysninger om dig/jer fra offentlige kilder eller registre, for eksempel fra Folkeregisteret/ Erhverv og Selskabsstyrelsen, hvis du/I ændrer dit/jeres navn eller adresse.

Hvornår videregiver vi oplysninger?
Ifølge dansk lovgivningen er vores ansatte forpligtet til at hemmeligholde kundeoplysninger, og må ikke uberettiget videregive eller bruge fortrolige oplysninger om dig.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at videregive oplysninger om dig til offentlige myndigheder - for eksempel skattemyndighederne. Der er også andre tilfælde, hvor vi kan være juridisk forpligtet til at videregive dine personoplysninger.

Vi kan også videregive dine oplysninger til tredjemand, som er formelt udpeget af os til at administrere kundekonti. Dette vil altid ske inden for rammerne af en skriftlig kontrakt.

Dine rettigheder
Du har ifølge loven ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Som det er foreskrevet i lovgivningen, vil disse oplysninger blive givet så hurtigt som muligt og senest fire uger efter, at vi har modtaget din anmodning. (Der kan evt. være et gebyr - se venligst vores prisliste, som er tilgængelig via vores hjemmeside). Du kan blive bedt om at fremvise gyldig legitimation, før vi behandler din anmodning.

Du har også ret til at få rettet unøjagtige eller vildledende oplysninger om dig selv. Hvis du beder os om det, og dette er muligt, vil vi informere tredjemand, til hvem vi har videregivet dine oplysninger om rettelsen.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette ved at kontakte filialdirektøren, Northern Rock, Rådhuspladsen 16, 1. sal, 1550 København V, eller ringe 70272730 (vi har telefontid fra 08:00 til 17:00 på alle hverdage undtagen hverdage, hvor banker normalt har lukket.).

Du har også ret til at klage til det danske Datatilsyn, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, e-mail: [email protected]

MYNDIGHEDSTILSYN OG OVERHOLDELSE
Northern Rock er registreret hos Finanstilsynet i Danmark:

Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A,
DK-1850 Frederiksberg C
Telefon: 33 55 82 82
http://www.finanstilsynet.dk/

Northern Rock plc er reguleret under tilsyn af og har fået autorisation til at modtage indlån af det engelske Finanstilsyn ("FSA"). Northern Rock er indskrevet i det engelske FSAs register under register nummer 106081. For yderligere informationer se www.fsa.gov.uk/register

KLAGER
Det er Northern Rocks ambition at yde en høj standard af service til sine kunder, og vores ’Interne Procedure for Klager’ er udarbejdet for at løse problemer og vanskeligheder hurtigt og nemt. Hvis du vil klage, kan du sende en skriftlig klage til filialdirektøren for Northern Rock eller via e-mail til [email protected]

For at indgive klage pr. telefon kan du/I kontakte vores kundeservice på telefon 70 27 27 30 (vi har telefontid fra kl. 08:00 til 17:00 på hverdage undtagen på hverdage, hvor banker normalt har lukket.).

Hvis du er privatkunde kan du også klage til Pengeinstitutankenævnet. Det koster i øjeblikket DKK 150 at indgive en klage. Klagen skal sendes til Pengeinstitut-ankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, DK-2100 København Ø. For flere detaljer se venligst vores vilkår, eller bed om at få tilsendt en printet kopi af vores Interne Procedure for Klager.

BEKENDTGØRELSEN OM GOD FORRETNINGSKIK

LOVVALG
Brug af denne hjemmeside er underkastet lovgivningen i Danmark, som eksklusivt afgør fortolkningen, anvendelsen og effekten af alle de ovenfor nævnte tilladelser, frasigelser, licenser og brugsbetingelser. Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du at underkaste dig de danske domstoles enekompetence vedrørende alle erstatningskrav eller tvister, som opstår som følge af eller i forbindelse med denne hjemmeside og brug deraf. Hvis en bestemmelse i disse vilkår af hvilken som helst årsag viser sig ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse vurderes isoleret og skal ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed eller retskraft.

GENERELT
For at hjælpe os med at opretholde vores servicestandarder kan vi overvåge eller optage dine telefonopkald til Northern Rock

Du accepterer, at du ikke vil bruge denne hjemmeside til nogle ulovlige formål, eller til brud på dansk lovgivning eller nogen anden lovgivning, som er gældende for din brug af Internettet. Disse forbudte brugsformer inkluderer, men er ikke begrænset til:

1. civile eller strafbare handlinger som copyright- og varemærkekrænkelser; eller

2. overførsel eller visning eller posting til en opslagstavle af obskønt, uanstændigt eller pornografisk materiale; eller

3. udøvelse af alle strafbare handlinger (inklusive forsætlig og/eller bevidst overførsel af computer vira) ifølge dansk straffelov eller lignende lovgivning i et hvilket som helst land; eller

4. al overførsel eller visning eller posting til en opslagstavle af al væsentligt materiale, som er af injurierende, krænkende, grov eller truende karakter, eller som giver anledning til irritation, ulejlighed eller unødig angst til en hvilken som helst anden person; eller

5. overførsel eller visning eller posting til en opslagstavle af al materiale i strid med databeskyttelsesloven 2000 (eller en lov til erstatning derfor) og har med databeskyttelse eller lignende lovgivning at gøre i et hvilket som helst andet land, eller af andet materiale som er fortroligt eller er en handelshemmelighed; eller

6. brug af Internettet på en måde som er en overtrædelse eller krænkelse af en individuel person, firma eller virksomhed i Danmark og andetsteds.

SIKKERHED
Northern Rock bruger gældende industristandarder, herunder 128 bit kryptering for at sikre, at alle overførsler på denne hjemmeside er sikre.

Du skal opretholde sikkerheden på din PC ved at anvende opdateret antivirus- og spyware software samt en personlig firewall. Du skal behandle alle e-mails eller opkald, hvor der spørges til dine sikkerhedsdetaljer for din konto, med største forsigtighed.

Northern Rock vil aldrig sende e-mails, hvor vi beder dig om at give, opdatere eller bekræfte personlige oplysninger eller sikkerhedsoplysninger som for eksempel dit kontonummer, PIN-kode eller sikkerhedsdetaljer via e-mail. Hvis du modtager en e-mail, som udgiver sig for at være fra Northern Rock, som beder dig bekræfte dine sikkerhedsdetaljer online, svar venligst ikke på e-mailen, men informer os i stedet hurtigst muligt ved at ringe til vores kundeservice på telefon 70 27 27 30. Uden for normal åbningstid (kl. 8-17), kan du få spærret din Netbank adgang ved henvendelse til PBS på telefon 44 89 29 29.

Du skal uden ugrundet ophold meddele os hvis:

  •  

  •  du tror, at nogen anden end dig selv kender din underskriftskode eller PIN-kode; eller

 

  • du tror, at nogen (bortset fra en medkontohaver) forsøger at bruge din konto.


Vi anbefaler, at du ikke bruger Internettet på et offentligt sted, for eksempel en Internetcafé. Hvis du alligevel gør dette, så sørg for ikke at efterlade PC’en uden opsyn og sørg for, at ingen andre ser, hvad du skriver på den. Vær sikker på, at du logger af din Netbank, når du er færdig med at bruge PC’en.

Se venligst den tekniske Hjælpesektion på denne side for flere informationer om sikkerhedsrelaterede spørgsmål.

E-HANDELSDIREKTIV
I overensstemmelse med E-handelsdirektivet er det pålagt Northern Rock at gøre følgende informationer om sig selv, sine produkter og ydelser tilgængelige:

Produktudbyderen er:

Northern Rock Bank Danmark, filial af Northern Rock plc England,
Râdhuspladsen 16, 1. Sal,
DK-1550 København V